ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลกุตาไก้ การศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทุกคน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและะชุมชนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพืี่อพัฒนาความรู้สู่ชุมชน(การถนอมอาหาร)ผช.5 คน ผญ.12 คน วันที่ 3 พ.ค. 62 ณ.กศน.ตำบลกุตาไก้กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ 30 ชั่วโมง วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม วันที่ 6-21 พ.ค 62 ณ.กศน.ตำบลกุตาไก้ ผช.10 คน ผญ.10 คน
กิจกรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน วันที่ 24 พ.ค. 2562 ณ กศน.ตำบลกุตาไก้ ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน ผช.5 คน ผญ 20 คน
กิจกรรมโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลกุตาไก้ 28 พ.ค 62 ณ กศน.ตำบลกุตาไก้
กศน.ตำบลกุตาไก้ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร หลักสูตร 61 ชั่วโมง วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ กศน.ตำบลกุตาไก้
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รวมพลังแห่งความภักดี


ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
โดยร่วมกันแสดงความอาลัยถวายและรวมพลังแห่งความภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยการร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งานเครือข่าย วันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่


วันนี้ (17 พ.ย. 59) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ที่แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (แปลงทั่วไป) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแบบพื้นบ้าน ซึ่งนโยบายรัฐบาลให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตพืชชนิดเดียวกันเป็นแปลงใหญ่ ให้มีการบริหารจัดการ การผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร มีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเขตพื้นที่โซนนิ่ง ที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง ซึ่งทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตสินค้าได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด มีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร